از پایان مهر ماه تا امروز ۱۲ بهمن ماه ۹۷ بازار وارد یک حالت سکون شده است و به غیر از تک سهم های خاص باقی موارد رشد خاصی را تجربه نمی کنند. شاخص بورس در بهمن ماه ۳٫۲ درصد منفی بوده و نکته قابل تامل تر این که متغیر با اهمیت ارزش معاملات خرد در کانال ۵۰۰ میلیارد تومانی در حال درجا زدن است و تفاوت این متغیر با هفته های قبل بسیار اندک است ، گویی بازار سهام یخ زده یا دچار پدیده سکون شده است.

جدول زیر نمایانگر متغیر ارزش معاملات بازار سهام هم به صورت کلی و هم معاملات خرد در هفته های سپری شده از سال ۱۳۹۷ است…

ارزش معاملات سال ۱۳۹۷

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

۱٫۱۰۸ میلیارد تومان

هفته اول فروردین

۳۲۱ میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

۳۴۵ میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

۱۵۴ میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

۱٫۹۵۸ میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

۷۲۲ میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

۱٫۰۷۸ میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

۳۳۱ میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

۱٫۵۰۲ میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

۴۳۰ میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

۱٫۴۲۲ میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

۳۴۸ میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

۲٫۲۷۵ میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

۶۰۸ میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

۱٫۸۱۰ میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

۶۷۶ میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

۲٫۶۰۴ میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

۶۸۸ میلیارد تومان

هفته اول خرداد

۲٫۳۹۲ میلیارد تومان

هفته اول خرداد

۷۰۹ میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

۷۲۳ میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

۲۴۱ میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

۲٫۲۹۸ میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

۱٫۰۰۳ میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

۴٫۱۷۲ میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

۲٫۴۰۷ میلیارد تومان

هفته اول تیر

۴٫۶۷۵ میلیارد تومان

هفته اول تیر

۳٫۰۲۶ میلیارد تومان

هفته دوم تیر

۳٫۲۲۱ میلیارد تومان

هفته دوم تیر

۱٫۷۲۲ میلیارد تومان

هفته سوم تیر

۱٫۸۰۷ میلیارد تومان

هفته سوم تیر

۸۷۴ میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

۲٫۵۴۵ میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

۱٫۳۹۵ میلیارد تومان

هفته اول مرداد

۲٫۰۸۰ میلیارد تومان

هفته اول مرداد

۱٫۰۳۶ میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

۴٫۱۴۴ میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

۲٫۵۳۹ میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

۶٫۵۶۶ میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

۴٫۴۲۵ میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

۴٫۵۰۰ میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

۲٫۳۵۱ میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

۳٫۵۱۹ میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

۲٫۱۶۱ میلیارد تومان

هفته اول شهریور

۵٫۳۷۸ میلیارد تومان

هفته اول شهریور

۳٫۴۲۸ میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

۴٫۹۱۶ میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

۲٫۷۷۱ میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

۷٫۸۴۴ میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

۴٫۷۱۴ میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

۷٫۴۱۵ میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

۴٫۳۷۲ میلیارد تومان

هفته اول مهر

۱۰٫۷۲۸ میلیارد تومان

هفته اول مهر

۶٫۸۳۲ میلیارد تومان

هفته دوم مهر

۱۲٫۲۵۲ میلیارد تومان

هفته دوم مهر

۸٫۶۶۰ میلیارد تومان

هفته سوم مهر

۱۱٫۱۹۳ میلیارد تومان

هفته سوم مهر

۷٫۴۷۴ میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

۷٫۴۰۱ میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

۴٫۸۰۵ میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

۷٫۸۰۸ میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

۵٫۰۷۰ میلیارد تومان

هفته اول آبان

۴٫۲۶۳ میلیارد تومان

هفته اول آبان

۲٫۶۸۴ میلیارد تومان

هفته دوم آبان

۴٫۶۲۵ میلیارد تومان

هفته دوم آبان

۲٫۵۱۲ میلیارد تومان

هفته سوم آبان

۶٫۰۱۳ میلیارد تومان

هفته سوم آبان

۳٫۵۱۴ میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

۵٫۷۱۱ میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

۳٫۰۰۹ میلیارد تومان

هفته اول آذر

۳٫۶۲۷ میلیارد تومان

هفته اول آذر

۲٫۲۶۰ میلیارد تومان

هفته دوم آذر

۵٫۰۵۷ میلیارد تومان

هفته دوم آذر

۲٫۴۶۶ میلیارد تومان

هفته سوم آذر

۳٫۷۱۹ میلیارد تومان

هفته سوم آذر

۲٫۳۱۲ میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

۴٫۲۰۴ میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

۲٫۱۰۳ میلیارد تومان

هفته اول دی

۴٫۸۱۵ میلیارد تومان

هفته اول دی

۲٫۳۴۹ میلیارد تومان

هفته دوم دی

۵٫۳۸۳ میلیارد تومان

هفته دوم دی

۲٫۹۰۰ میلیارد تومان

هفته سوم دی

۴٫۴۶۰ میلیارد تومان

هفته سوم دی

۲٫۸۳۷ میلیارد تومان

هفته چهارم دی

۵٫۱۲۴ میلیارد تومان

هفته چهارم دی

۲٫۷۹۷ میلیارد تومان

هفته اول بهمن

۵٫۲۹۹ میلیارد تومان

هفته اول بهمن

۲٫۶۴۴ میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

۴٫۵۷۴ میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

۲٫۶۳۲ میلیارد تومان